Στις 6 Δεκεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής από την ΕΕ. Το σχέδιο περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο μέτρων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τις φορολογικές τους βάσεις και να ανακτήσουν δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλονται νόμιμα.

Την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης δύο συστάσεις, για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση και συντονισμένη δράση για συγκεκριμένα πιεστικά προβλήματα.

Η πρώτη σύσταση προβλέπει μια σθεναρή στάση της ΕΕ κατά των φορολογικών παραδείσων, η οποία θα υπερβαίνει τα ισχύοντα διεθνή μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντοπίζουν φορολογικούς παραδείσους και να τους εγγράφουν σε εθνικές μαύρες λίστες. Καθορίζονται επίσης συγκεκριμένα μέτρα για να πειστούν οι εν λόγω χώρες εκτός ΕΕ να εφαρμόσουν τα πρότυπα διακυβέρνησης της ΕΕ.

Η δεύτερη σύσταση αφορά τον “επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό”. Προτείνει τρόπους αντιμετώπισης νομικών τεχνικών λεπτομερειών και παραθυράκια τα οποία εκμεταλλεύονται ορισμένες εταιρείες για να αποφύγουν την καταβολή του δίκαιου μεριδίου τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, ώστε να μην οδηγούν σε καθόλου φορολόγηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν έναν κοινό γενικό κανόνα κατά της κατάχρησης, βάσει του οποίου θα μπορούν να αγνοούν κάθε τεχνητή ρύθμιση που πραγματοποιείται για σκοπούς φοροαποφυγής και να φορολογούν αντ’ αυτού με βάση την πραγματική οικονομική ουσία.

Άλλες πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνουν έναν κώδικα φορολογουμένων, έναν αριθμό φορολογικού μητρώου της ΕΕ, την επανεξέταση των διατάξεων κατά της κατάχρησης σε βασικές οδηγίες της ΕΕ και κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό των ροών χρήματος.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να αναζωογονήσουν τις εργασίες του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Εάν δεν συμφωνηθούν και δεν εφαρμοστούν εγκαίρως και αποτελεσματικά λύσεις, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, κατά περίπτωση, θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για δράση. Συνιστάται επίσης να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας ώστε να συμπεριλάβει τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα για πλούσιους ιδιώτες.

Το σχέδιο δράσης ανακοινώθηκε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 27 Ιουνίου 2012, η οποία έθετε τις βασικές προκλήσεις που θέτει η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Ωστόσο, η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεών της εντός τριών ετών. Ως εκ τούτου, προτείνουμε στους φορολογούμενους να παρακολουθούν προσεκτικά κάθε πιθανή εξέλιξη σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο στο θέμα αυτό.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.