Ο μεγάλος όγκος των υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων μας ως και η χρονοβόρα διαδικασία, είχε ως αποτέλεσμα η κοινωνίας μας να νιώσει την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, καθιστόντας έτσι το θεσμό της διαμεσολάβησης ως ένα από αυτές.

Η διαμεσολάβηση έχει ελαστικό, ευέλικτο και εκούσιο χαρακτήρα. Είναι μια διαδικασία γρήγορη, εύκολη και με λίγο κόστος και είναι εμπιστευτική.

Αυτή ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολβητή με τα μέρη, τα οποία ενημερώνονται από αυτό με λεπτομέρεια για την διαδικασία που ακολουθείται σε αυτήν. Ακολούθως τα μέρη εκθέτουν και παρουσιάζουν τις απόψεις τους για τη μεταξύ τους διαφορά. Έπονται είτε κοινές είτε ιδιωτικές συναντήσεις του διαμεσολαβητή με τα μέρη, εκθέτοντάς του αναλυτικότερα τις απόψεις τους και/ή τις θέσεις τους για τη διαφορά τους, μεταφέροντας στην άλλη πλευρά, μόνον όμως με την ρητή συναίνεσή τους, προτάσεις και αντιπροτάσεις. 

Στο τέλος της διασικασίας, αφού τα μέρη καταλήξουν σε μια αμοιβαία για όλους συμφωνία και/ή σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ο διαμεσολαβητής συντάττει πρακτικό επίλυσης της διαφοράς το οποίο περιλαμβάνει εκτός των άλλων τη συμφωνία των μερών, υπογεγραμμένη από τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν από ένα αντίγραφο.

Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, επίσης ο διαμεσολαβητής συντάττει πρακτικό μη επίλυσης της διαφοράς.

Στην Κύπρο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, δεν είναι υποχρεωτικό τα μέρη να παρίσταται με δικηγόρο-νομικό παραστάτη.

Η τελική συμφωνία είναι δεσμευτική και αν κάποιο από τα μέρη δεν συμμορφωθεί, αυτή μπορεί να κατατεθεί στο Δικαστήριο από το άλλο μέρος και καθίσταται εκτελεστή.

* * *

The large volume of cases before our Courts as well as the time-consuming process has prompted our society to find alternative dispute resolution methods, thus making the institution of mediation one of them.

Mediation has a flexible, adaptable and voluntary character. It is a fast, easy and low-cost procedure and it is confidential.

It starts with a joint meeting of the mediator with the parties, who are informed by him/her in detail about the procedure followed in it. The parties then set out and present their views on the dispute between them. There are either joint or private meetings of the mediator with the parties, setting out in more detail their views and / or their positions on their dispute, conveying to the other side, but only with their explicit consent, proposals and counter-proposals.

At the end of the procedure, after the parties have reached a mutually agreed and / or amicable settlement of the dispute, the mediator draws up a dispute settlement report which shall include, inter alia, the agreement of the parties, signed by the parties which receive a copy of it.

If the parties do not reach an agreement, the mediator shall also draw up a record of the non-settlement of the dispute.

In Cyprus, unlike in Greece, it is not mandatory for the parties to be represented by a lawyer.

The final agreement is binding and if one of the parties does not comply, it can be submitted to the competent District Court by the other party and it becomes enforceable.

* * *

The information provided in this article does not, and is not intended to, constitute legal advice.
Readers should contact our accredited mediators at info@aslaw.eu to obtain advice with respect to any particular legal matter related to mediation.